دوره جامع آیلتس

برای مهاجرت آماده ای؟

دوره جامع آیلتس

برای مهاجرت آماده ای؟
قبلی
بعدی

کارنامه هنرجویان آیلتس

دوره های جامع زبان انگلیسی

دوره های جنرال (Pre-IELTS  با هدف زبان گردشگری)
دوره های جنرال (Pre-IELTS با هدف زبان گردشگری)
مخصوص نوجوانان و بزرگسالان
93 جلسه آموزشی
11.5 ماه طول دوره
دوره مکالمه در سفر و تجارت
دوره مکالمه در سفر و تجارت
مخصوص بزرگسالان
25 جلسه آموزشی
4-5 ماه طول دوره
دوره های گردشگری ترمیک زبان
دوره های گردشگری ترمیک زبان
مخصوص کودکان و نوجوانان
16 جلسه آموزشی
2 ماه طول دوره
دوره زبان گردشگری آیلتس
دوره زبان گردشگری آیلتس
مخصوص جوانان و بزرگسالان
80 جلسه آموزشی
10 ماه طول دوره
دوره های جنرال (Pre-IELTS  با هدف زبان گردشگری)
دوره های جنرال (Pre-IELTS با هدف زبان گردشگری)
مخصوص نوجوانان و بزرگسالان
93 جلسه آموزشی
11.5 ماه طول دوره
دوره مکالمه در سفر و تجارت
دوره مکالمه در سفر و تجارت
مخصوص بزرگسالان
25 جلسه آموزشی
4-5 ماه طول دوره
دوره های گردشگری ترمیک زبان
دوره های گردشگری ترمیک زبان
مخصوص کودکان و نوجوانان
16 جلسه آموزشی
2 ماه طول دوره
دوره زبان گردشگری آیلتس
دوره زبان گردشگری آیلتس
مخصوص جوانان و بزرگسالان
80 جلسه آموزشی
10 ماه طول دوره
دوره های جنرال (Pre-IELTS  با هدف زبان گردشگری)
دوره های جنرال (Pre-IELTS با هدف زبان گردشگری)
مخصوص نوجوانان و بزرگسالان
93 جلسه آموزشی
11.5 ماه طول دوره
دوره مکالمه در سفر و تجارت
دوره مکالمه در سفر و تجارت
مخصوص بزرگسالان
25 جلسه آموزشی
4-5 ماه طول دوره
دوره های گردشگری ترمیک زبان
دوره های گردشگری ترمیک زبان
مخصوص کودکان و نوجوانان
16 جلسه آموزشی
2 ماه طول دوره
دوره زبان گردشگری آیلتس
دوره زبان گردشگری آیلتس
مخصوص جوانان و بزرگسالان
80 جلسه آموزشی
10 ماه طول دوره
دوره های جنرال (Pre-IELTS  با هدف زبان گردشگری)
دوره های جنرال (Pre-IELTS با هدف زبان گردشگری)
مخصوص نوجوانان و بزرگسالان
93 جلسه آموزشی
11.5 ماه طول دوره
دوره مکالمه در سفر و تجارت
دوره مکالمه در سفر و تجارت
مخصوص بزرگسالان
25 جلسه آموزشی
4-5 ماه طول دوره
دوره های گردشگری ترمیک زبان
دوره های گردشگری ترمیک زبان
مخصوص کودکان و نوجوانان
16 جلسه آموزشی
2 ماه طول دوره
دوره زبان گردشگری آیلتس
دوره زبان گردشگری آیلتس
مخصوص جوانان و بزرگسالان
80 جلسه آموزشی
10 ماه طول دوره
0 +
ساعات دوره آموزشی
0 +
کلاس آموزشی
0 +
هنرجویان آموزشگاه
0 +
نمره قبولی IELTS

دوره های پر طرفدار

دوره های جنرال (Pre-IELTS  با هدف زبان گردشگری)
دوره های جنرال (Pre-IELTS با هدف زبان گردشگری)
مخصوص نوجوانان و بزرگسالان
93 جلسه آموزشی
11.5 ماه طول دوره
دوره مکالمه در سفر و تجارت
دوره مکالمه در سفر و تجارت
مخصوص بزرگسالان
25 جلسه آموزشی
4-5 ماه طول دوره
دوره جامع ICDL
دوره جامع ICDL
مخصوص نوجوانان و بزرگسالان
25-30 جلسه آموزشی
دوره های گردشگری ترمیک زبان
دوره های گردشگری ترمیک زبان
مخصوص کودکان و نوجوانان
16 جلسه آموزشی
2 ماه طول دوره
دوره چرتکه
دوره چرتکه
مخصوص کودکان و نوجوانان
10 جلسه آموزشی
1 ماه طول دوره
دوره حسابداری پیشرفته
دوره حسابداری پیشرفته
مخصوص جوانان و بزرگسالان
12-10 جلسه آموزشی
1 ماه طول دوره
دوره زبان گردشگری آیلتس
دوره زبان گردشگری آیلتس
مخصوص جوانان و بزرگسالان
80 جلسه آموزشی
10 ماه طول دوره
دوره عکاسی پایه
دوره عکاسی پایه
مخصوص نوجوانان تا بزرگسالان
15-12 جلسه آموزشی
1 ماه طول دوره
دوره فتوشاپ مقدماتی
دوره فتوشاپ مقدماتی
مخصوص نوجوانان تا بزرگسالان
12-10 جلسه آموزشی
1 ماه طول دوره
دوره حسابداری مقدماتی
دوره حسابداری مقدماتی
مخصوص جوانان و بزرگسالان
15-12 جلسه آموزشی
1 ماه طول دوره
دوره برنامه نویسی وب
دوره برنامه نویسی وب
مخصوص نوجوانان تا بزرگسالان
12-10 جلسه آموزشی
1 ماه طول دوره
دوره عکاسی پیشرفته
دوره عکاسی پیشرفته
مخصوص نوجوانان تا بزرگسالان
5-4 جلسه آموزشی
2 هفته طول دوره
دوره فتوشاپ پیشرفته
دوره فتوشاپ پیشرفته
مخصوص نوجوانان تا بزرگسالان
12-10 جلسه آموزشی
1 ماه طول دوره