دوره پداکوژی

پیش نیاز : ندارد
تعداد جلسات : ۳ جلسه سه ساعته

اهداف اصلی دوره

پداکوژی هنر یا علم وجودی یک معلم است که به راهبردهای آموزش مربوط می شود و بررسی و بکارگیری اهداف آموزش های فنی حرفه ای ، برنامه ریزی آموزشی ،نیاز سنجی آموزشی ،تهیه و تنظیم طرح درس،بکارگیری وسایل کمک آموزشی ،اجرای دوره های آموزشی و سنجش و ارزیابی از اهداف اصلی این دوره می باشد

فهرست مطالب

دوره های مرتبط

پیمایش به بالا